Quyết định v/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020  của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn  đến năm 2050

18/03/2020