Chung sức xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2016 - 2018, phụ nữ trong tỉnh đã thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Qua đó đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, góp phần tích cực cho lộ trình xây dựng nông thôn, đô thị  phát triển.

12/09/2018